Sunday, 18 March 2012

Global Warming Science CompetitionWojewódzki konkurs z języka angielskiego

Temat: Nauka o Globalnym Ociepleniu

  
Cele konkursu:
 • Rozwijanie komunikacyjnych umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie naukowym.
 • Doinformować uczniów w temacie globalnego ocieplenia.
 • Zachęcenie uczniów do zainteresowania się nauką i środowiskiem.
 • Zapoznać uczniów z nowoczesną formą multimediów.

Zasady konkursu :
 • Konkurs jest organizowany przez III Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO, 80-433 Gdańsk Wrzeszcz, ul. Waryńskiego 36, tel/fax 0-58 341-70-25.
 • Konkurs jest organizowany w języku angielskim. Wszystkie materiały muszą być napisane i przedstawione w języku angielskim.
 • Konkurs jest otwarty dla uczniów z klas gimnazjalnych w całej Polsce. Młodsi uczniowie również mogą współzawodniczyć, ale ich wiek nie będzie brany pod uwagę przy ocenianiu prac.
 • Uczestnicy mogą pracować w grupach do 3 osób.
 • Konkurs trwa od 1 września 2012 do 15 marca 2013 roku.
 • W przypadku, gdy zbyt mało osób będzie zainteresowanych w braniu udziału w konkursie, organizator ma prawo do niezwłocznego odwołania konkursu.
 • Reszta edukacyjnych stron internetowych jest wymieniona poniżej.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany do obejrzenia serii filmów wideo o globalnym ociepleniu, stworzonych specjalnie dla uczniów gimnazjum uczących się angielskiego, jako drugiego języka, na stronie internetowej:
 • Konkurs składa się z dwóch części.
 • W pierwszym etapie każdy uczestnik jest zobowiązany do zrobienia prezentacji wideo, trwającej od pięciu do dziesięciu minut, o nauce, bądź jej aspekcie dotyczącym globalnego ocieplenia. Prezentację należy zamieścić na stronie internetowej www.youtube.com.
 • Każdy uczestnik powinien zaopatrzyć swoją prezentację wideo w narrację w języku angielskim, a jej lub jego głos powinien być wyraźnie nagrany na ścieżkę dźwiękową filmu.
 • Ustawienia prywatności filmu powinny być ustawione na Publiczne (każdy może wyszukać oraz obejrzeć) lub Nie zapisane (każdy posiadający link, może obejrzeć).
 • Link wideo YouTube powinien być wysłany na adres email : ta7king@gmail.com do 15 stycznia 2013 r. (patrz Uwaga nr 1).
 • Film nie może w żaden sposób być sprzeczny z punktem widzenia Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu.
 • Do 15 lutego 2013 r. organizator wybierze pięciu finalistów, którzy wezmą udział w finale. Informacja o pięciu finalistach będzie wysyłana bezpośrednio listem elektronicznym, oraz będzie zamieszczona na stronie internetowej : http://ta7king.blogspot.com/.
 • Drugi etap konkursu odbędzie się 15 marca 2013 w  III Podstawowo-Gimnazjalnym Zespołem Szkół Społecznych STO, 80-433 Gdańsk Wrzeszcz, ul. Waryńskiego 36.
 • Każdy z finalistów pokaże swój film wideo z witryny YouTube.com oraz będzie musiał dać 2-3 minutową prezentację o swoim filmie lub na podobny temat związany z globalnym ociepleniem. Po tym sędziowie będą zadawali każdemu z zawodników pytania. (Patrz Uwaga nr 2).
 • Prezentacja oraz film nie mogą w żaden sposób być sprzeczne z punktem widzenia Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu.
 • Później sędziowie oddalą się, by wybrać zwycięzcę.
 • Sędziowie są niezależni od organizatorów konkursu, oraz mogą nimi być przedstawiciele  Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.
 • Nagrody zostaną wypłacone w postaci kuponów z MediaMarkt o wartości: pierwsze miejsce 500zl, drugie miejsce 300zł, trzecie miejsce 200zł. (Patrz Uwaga nr 3)

Uwaga 1: Email do organizatora powinien:
 • być wysłany na email ta7king@gmail.com.
 • posiadać tytuł: “Global Warming Science Competition”.
 • zawierać tylko link do filmu wideo. Żadne załączniki nie powinny znaleźć się w emailu.
 • zawierać aktywny email zwrotny.
 • zawierać imię i nazwisko uczestnika.
 • stwierdzać do której klasy uczęszcza uczestnik: 1G, 2G lub 3G.
 • zawierać nazwę oraz adres szkoły z adresem email i telefonem kontaktowym.
 • zawierać imię i nazwisko nauczyciela nadzorującego ucznia.

Uwaga 2: Proszę przynieść kopię filmu na dysku zewnętrznym USB w razie gdyby w dniu konkursu w szkole były problemy z internetem. Film powinien być w formacie AVI lub MP4 oraz średniej rozdzielczości aniżeli w wysokiej rozdzielczości.


Uwaga 3: Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest, by uczeń zademonstrował, że jest autorem pokazanego filmu lub prezentacji. By to zrobić, zawodnik musi pokazać, że może zalogować się na swoje konto na YouTube.com oraz zaprezentować wszystkie pliki, dokumenty oraz zdjęcia użyte do stworzenia prezentacji lub wideo. Proszę zapamiętać swój login oraz hasło i przynieść wszystkie potrzebne pliki, dokumenty i zdjęcia na pamięci przenośnej na rozstrzygnięcie konkursu.

  
Lista stron edukacyjnych:Zbiór ważnych dat:

15 stycznia 2013: Ostateczny termin wysłania email'a na adres organizatora z linkiem do filmu na YouTube'ie.

15 marca 2013: Uczestnicy prezentują swoje filmy wideo podczas finałów.


Wszelkie pytania dotyczące niniejszego konkursu należy przesyłać w języku angielskim pocztą elektroniczną na adres ta7king@gmail.com.

Kopię tego dokumentu można znaleźć w języku polskim oraz angielskim pod adresem: http://ta7king.blogspot.com/.
Provincial English Language Contest

Subject: Global Warming Science


Objectives of the competition.

Develop communication skills in English at a scientific level.

Inform students about global warming.

Encourage students to take an interest in science and the environment.

Familiarise students with modern multimedia.


Contest Rules

The contest is organised by : III Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół
Społecznych STO, 80-433 Gdańsk Wrzeszcz, ul. Waryńskiego 36, tel/fax 0-58 341-
70-25.

The competition is in English, and all material put forward for the competition must
be written and spoken in English.

The competition is open to gimnazjum students from classes IG, IIG & IIIG
for schools located in Poland. Younger students may also take part but age will not
be taken into account when judging contestants.

Contestants may work in groups of one, two or three people.

The competition runs from 1 September 2012 until 15 March 2013

In event that not enough interest is shown in the competition, the organisers
reserve the right to cancel the competition at short notice.

Each contestant is encouraged to watch YouTube educational videos from the
NASA Earth Observatory , the British Met Office  and the Pacific Institute for Climate
Solutions .

Other educational websites are listed below.

Each contestant is required to watch a YouTube video course in global warming
specifically produced for gymnazium ESL students at:

or
The competition consists of two stages.

In the first stage each contestant is required to make a 5 to 10 minute video
presentation about the science or an aspect of the science behind global warming
and then upload the video up to YouTube.

Each contestant should narrate the video presentation and his or her voice should
be clearly recorded, in English, onto the audio track of the video.

The privacy setting for the video may be set to: Public (anyone can search for and
view) or Unlisted (anyone with the link can view).

The YouTube video link should be emailed to the organisers at
ta7king@gmail.com by 15 January 2013. (see note 1).

The video should in no way contradict the consensus viewpoint of the
Intergovernmental Panel on Climate Change.

By 15 February 2013, the organiser will choose up to 5 finalists to take part in the
finals. The 5 finalists will be informed by return email and a notice will be placed at

The second stage will take place on 15 March 2013 at III Podstawowo-
Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO, 80-433 Gdańsk Wrzeszcz, ul.
Waryńskiego 36.

Each of the 5 finalist will show their video clip from YouTube, and will also have
to give a 2 to 3 minute presentation about his or her video or a related subject to do
with global warming. The judges will then ask each contestant questions. (See note
2).

The video and presentation should in no way contradict the consensus viewpoint
of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

The judges will then retire to select the winners.

The judges are independent from the organisers of the competition and may be
supplied by the Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

The prizes will be paid in cash to the value of: 1st place
500zl, 2nd place 300zl, 3rd place 200zl. (See note 3)


Note 1: The email to the organisers should:

be sent to ta7king@gmail.com

be given the subject heading, ‘Global Warming Science Competition’.

only the link to the video should be sent by email. No attachments should be
attached to the email.

include an active return email address.

state the name of the contestant.

state which class, e.g., I, II or IIIG.

state the name and address of the school with contact email address and
telephone number.

state the name of the teacher supervising the student.


Note 2: Please bring a copy of the YouTube video clip on a pendrive just incase
our school internet is down that day. The video should be in AVI or MP4 format and
Medium Definition rather than High Definition.


Note 3: To be eligible for prizes, the winners must demonstrate that they are
producers of the submitted video and presentation. To do this the winners must
demonstrate that they can log into their YouTube channel and also show all the
files, documents and pictures used to make their video and presentation. Please
remember your YouTube username and password and bring all relevant files,
documents and pictures to the finals on a pen drive.


List of Educational Websites:

Summary of Important Dates

15 January 2013: The latest that the YouTube video link can be submitted by
email to the organisers.

15 March 2013: The competitors are to present their video clip at the finals.


Any queries regarding this competition should be sent in English by email to:
ta7king@gmail.com

A copy of this document can be found in English and Polish at: 
http://ta7king.blogspot.com/14th February 2013

Finalists


Dear teachers and students,

Thank you for taking part in the Global Warming Science competition. The standard of videos were all very high but after careful consideration the judges have chosen the five best videos. The following schools and students have been invited to take place in the final stage of the competition.

- - - - - - - - - -

International School of Gdańsk
ul. Sucha 29, 80-531 Gdańsk.

Teacher: Konrad Bursa
Students: Tania Szlązak, Kasia Towiańska & Oskar Barnard

- - - - - - - - - -

Społeczna Szkoła Podstawowa nr.1
Wybrzeża 1, Wejherowie.

Teacher: Monika Cannon-Tymińska
Students: Agata Kaźmierczak, Magdalena Dyguła, Paskal Niedbała

- - - - - - - - - -

STO3
ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk.

Teacher: Chris Taylor
Students: Alicja Borzyszkowska, Hanna Hać, Zuzanna Zielińska.

- - - - - - - - - -

STO3
ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk.

Teacher: Chris Taylor
Students: Mateusz Rudkowski, Maciej Szczeklik, Wiktoria Tylza 

- - - - - - - - - -

STO3
ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk.

Teacher: Chris Taylor
Students: Damian Marek, Michał Hirsz

- - - - - - - - - -

If you are not on the list above - then better luck next time, never give up :-)


The second stage will take place on:

Friday 15 March 2013 at 11 a.m.

at:

III Podstawowo-Gimnazjalny Zespół Szkół Społecznych STO,
80-433 Gdańsk Wrzeszcz, ul. Waryńskiego 36.


- - - - - - - - - -

The Winners

Thank you to everyone who attended the finals. I know you were all rather nervous, but that's what makes competitions great!

1st Place
International School of Gdańsk
Tania Szlązak, Kasia Towiańska & Oskar Barnard

2nd Place
STO3
Alicja Borzyszkowska, Hanna Hać, Zuzanna Zielińska.

3rd Place
STO3

Damian Marek, Michał Hirsz


Congratulations to you all!
Here is a link to the winning presentation: